VÁLLALKOZÓI KÖZPONT - ZEMPLÉN EURÓPA HÁZ


Kockázati Tőke Befektetési Program

A Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál hozzáférhető/információ kérhető a Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által mikro- és kisvállalkozások számára nyújtott Új Széchenyi Kockázati Tőkéről, és befektetésekről.

A Core Venture Zrt. elsősorban olyan projekteket, vállalkozásokat keres, amelyek:

 • innovatív, a nemzetközi piacokon is versenyképes termékek előállítására, szolgáltatások nyújtására fókuszálnak;
 • jelentős növekedési potenciállal bíró piacon kívánnak sikereket elérni;
 • céljaik eléréséhez szükséges, megalapozott, bevételt generálni képes üzleti modellre vonatkozó elképzelésük van;
 • már kifejlesztett, vagy végső fejlesztési fázisban lévő termékkel, szolgáltatással rendelkeznek;
 • ideális esetben már jelen állapotukban is képesek árbevételt termelni;
 • a tulajdonosai és vezetői sikeres szakmai életúttal és megfelelő referenciákkal rendelkeznek;
 • üzleti elképzeléseinek megvalósításához, illetve azok elindításához 40-200 millió forint szükséges;
 • konkrét üzleti tervvel és szakmai elképzeléssel rendelkeznek a bevonandó tőke felhasználási céljával és ütemezésével kapcsolatban.

Kik részesülhetnek finanszírozásban?

Azon Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség (az Európai Unió országai, továbbá Izland, Norvégia és Liechtenstein) területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező a 800/2008/EK rendelet I. melléklet szerinti mikro-és kisvállalkozások,

 • amelyek (illetve amelyek esetleges jogelődjei) a cégjegyzéki/nyilvántartási adatok alapján – az első befektetési döntés meghozatalához viszonyítva – legfeljebb 3 (három) naptári éven belül kerültek megalapításra/nyilvántartásba vételre; továbbá
 • amelyek, illetve amelyek Ellenőrző, illetve Ellenőrzött vállalkozásai, valamint amelyeknek az őket Ellenőrző vállalkozás Ellenőrzése alatt álló másik Ellenőrzött vállalkozásokkal együttesen számított konszolidált éves nettó árbevétele az első befektetési döntés meghozatalát megelőző egyetlen üzleti évben sem haladta meg a 200 (kétszáz) millió forintot.

Kik nem részesülhetnek finanszírozásban?

Nem nyújtható finanszírozás olyan mikro-és kisvállalkozás számára,

 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Közös Magvető Alap Alprogrammal összefüggésben valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
 • amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá akit, vagy amelyet a támogatást nyújtó szerv vezetője a támogatási rendszeréből kizárt, és a kizáró döntés a kockázati tőke befektetés időpontjában érvényben van;
 • amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
 • amely a hajógyártásban, valamint a szén- és az acéliparban, illetve a pénzügyi ágazatban tevékenykedik,
 • amelynek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók estén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50 %-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki,
 • amelyben, illetve amely Ellenőrző, illetve Ellenőrzött vállalkozásaiban, valamint mindezek esteleges jogelődjeiben a Közös Magvető Alap magánbefektetői, azok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, könyvvizsgálói, tulajdonosai, illetve a tulajdonosok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottság tagjai és könyvvizsgálói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek, illetve a befektetési döntést megelőző 2 (két) naptári éven belül közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek.
Kockázati Tőke Befektetési Program információs anyag letölthető >>

Információ kérhető:
Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.
Tel: 47/523-080, Fax: 47/322-919
E-mail: zrva@t-online.hu